با توجه مشکلات واحدهای درمانی و مؤسساتی که به دنبال نیروی جویای کار در حیطه فیزیوتراپی هستند در بخش نظرات می توانند درج کنند تا در اینجا ثبت گردد.

نوشتن شهر و شماره تماس برای ثبت الزامی می باشد.