حادثه (Accident) :

عبارتست از هر رویداد غیر برنامه­ریزی شده ( ناخواسته ) ای که منجر به آسیب کارکنان یا صدمه به تجهیزات / تأسیسات و یا محیط زیست گردد .

  یک رویداد غیر قابل پیش بینی که منجر به آسیب می­گردد.

یک خطای مدیریت ، حاصل بی­احتیاطی ( کاستی­ها ) یا خطاهای موجود در بخشی از مدیریت .

   هر گونه انحراف از وضعیت عادی ، شرایط قابل انتظار و از پیش طرح­ریزی شده که معمولاً به آسیب میانجامد.

 هر رخداد ناخواسته یا برنامه­ریزی نشده که میتواند منجر به آسیب کارکنان ، صدمه به تجهیزات ، توقف فرآیند یا اختلال در روند فعالیت یا هر ترکیبی از این شرایط که بتواند سبب آسیب کارکنان گردد ، حادثه گفته می­شود.

یک رویداد غیر قابل انتظار و برنامه­ریزی نشده در یک سلسله از رویدادهایی که در میان ترکیبی از علل انجام می­گیرد و منجر به صدمه فیزیکی (آسیب یا بیماری) به افراد ، صدمه به تجهیزات ، توقف تولید یا ترکیبی از آنها گردد

کمک­های اولیه : اقدامات اولیه که برای نجات جان فرد بیمار / حادثه دیده قبل از رسیدن به پزشک صورت می­گیرد .

 واحد : منظور از واحد دوایر ، ادارات ، ادارات کل ، کارخانجات یا قسمتهایی است که با پیشنهاد امور بهداشت ، ایمنی و محیط زیست تعیین و در مسابقات ایمنی شرکت داده می­شوند .

آسیبهای ناشی از کارآماری :

آسیبهای ناشی از کارآماری ، آسیبهایی است که در مدت قرارداد بین شرکت و کارکنان برای انجام کار در شبانه روز ( با در نظر گرفتن قانون کار برای کارگران ) حین انجام وظیفه و یا ناشی از انجام وظیفه به کارکنان شرکت وارد آید .

آسیبهای ناشی از کار غیر آماری :

آسیبهایی است که در اثر حوادث حین رفت و آمد بین منزل و محل کار ، ساعات صرف ناهار و موارد مشابه آن رخ می­دهد و بنحوی ، با انجام وظیفه ارتباط داشته باشد ، ناشی از کار محسوب ولی در آمار حوادث منظور نمی­گردد

آسیبهای جزیی :

آسیبهای جزء به آسیبهایی اطلاق می­شود که با انجام کمکهای اولیه بتوان فرد آسیب دیده را مداوا نموده بطوریکه او بتواند در روز حادثه یا حداکثر روز بعد به کار روزمره یا مناسبتر اشتغال یابد .

 

آسیبهای ناتوان کننده کلی دائمی : هر گونه آسیب غیر از مرگ که بطور کلی و دائمی فرد را از انجام کار ، ناتوان نماید ، یا اینکه منجر به از دست دادن عملکرد عضو و یا قطع کامل آن گردد ، نظیر :

* هر دو چشم

* یک چشم و یک دست ، بازو ، پا یا ساق پا

* دو عضو از یک قسمت بدن نظیر دست ، بازو ، ساق پا

 آسیبهای بدنی عمدی :

آسیبهایی است که شخص حین انجام وظیفه عمداً به خود وارد آورد ، این آسیبها جزء آسیبهای ناشی از کار محسوب نمی­شود

 کمر درد :

کمر درد کارکنان در صورتی ناشی از کار آماری محسوب می­شود که بواسطه انجام اعمالی نظیر
بلند کردن و یا نقل و یا انتقال اشیاء و غیره رخ داده و مورد تأیید رئیس HSE و سرپرست مربوطه و پزشک قرار گیرد

بیماریهای ناشی از کار :

بیماریهائی می­باشند که ناشی از شرایط محیط کار بوده و در اثر اشتغال به یک فعالیت خاص و یا مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار عارض شده و مورد تأیید پزشک صنعتی قرار گیرد

مرگ در اثر حادثه :مرگی است که در اثر حادثه ، صرف نظر از فاصله زمانی بین وقوع حادثه تا مرگ حاصل شود .

مرگ طبیعی در محیط کار :

مرگ طبیعی عبارتست از مرگی که بنا به تشخیص مسئولین بهداری و بهداشت در اثر بیماریهای ناشی از کار یا انجام فعالیت در محیط کار بوقوع نپیوسته و علاوه بر آن انجام کار از عوامل تشدید کننده بیماری که منجر به مرگ شده است ، محسوب نگردد

انجام وظیفه :

انجام وظیفه به کلیه کارها ، مأموریتها و فعالیتهایی اطلاق می­شود که بدستور مسئولین ذیربط در شرکت انجام گیرد و یا کارهایی که داوطلبانه در ساعات غیر کاری و یا خارج از وقت اداری با تشخیص مسئولین ذیربط بمنظور حفظ و یا جلب منافع شرکت توسط کارکنان انجام گیرد .

   سوانح توأم با خسارت مالی :

منظور از حوادث و سوانح توأم با خسارت ، کلیه اتفاقاتی است که باعث وارد آمدن خسارت به اموال شرکت گشته و یا در روند عادی عملیات جاری شرکت خلل ایجاد نماید .

عوامل این قبیل حوادث عبارتند از : زلزله ، طوفان ، سیل ، انفجار ، آتش سوزی ، قطع شدن آب یا برق در تأسیسات و سایر اتفاقات غیر مترقبه­ای که از نظر مسئولین ذیربط ، خسارت آن قابل پیش بینی و کنترل نباشد .

حوادث وسائط نقلیه و دستگاههای مکانیکی :

حوادث وسائط نقلیه حوادثی است که در حین حرکت یا کار این وسائل اتفاق افتاده و منجر به خسارت مالی ، آسیب بدنی و یا تلفات جانی گردد

حوادث در مدت صرف غذا و حین رفت و آمد بین منزل و محل کار و بالعکس :

حوادثی است که در مدت صرف غذا در محیط کار و همچنین حوادثی که در حین رفت و آمد بین منزل و محل کار و یا بالعکس در زمان معقولی پس از ترک مبدأ رخ دهد و منجر به وارد آمدن آسیب به کارکنان گردد ، با تشخیص سرپرست مربوطه ، ناشی از کار محسوب ولی در آمار حوادث منظور نمی­گردد .

شبه حادثه ( حوادثی که بخیر میگذرد ) :  

رویدادی که منجر به آسیب به افراد یا صدمه به تجهیزات نشده اما ، پتانسیل آنرا دارد . نظیر شکستن قلاب جراثقال یا پارگی طناب و غیره .

آتش سوزی جزئی :

به آتش سوزی­هائی اطلاق می­شود که برای خاموش نمودن آنها از خاموش کننده­های دستی و یا سیار استفاده گردد و خسارات عمده­ای بر جای نگذارند .

آتش سوزی مهم :

به آتش سوزی­هائی اطلاق می­شود که خسارات جانی و یا توقف فعالیت / عملیات / بهره برداری و یا همچنین خسارت وارده بیش از یک میلیون ریال در پی داشته باشند .

خسارات مستقیم :

به خساراتی اطلاق می­شود که در اثر آتش سوزی یا حادثه ، به تأسیسات ، دستگاهها ، تجهیزات ، مواد و غیره موجود در اطراف محل حادثه / آتش سوزی وارد گردد .

خسارات غیر مستقیم :

به خساراتی اطلاق می­گردد که در اثر خارج شدن تمام و یا قسمتی از واحدهای عملیاتی / تأسیسات از مدار تولید ایجاد میگردد.

موقعیت اضطراری :

یک موقعیت اضطراری منتج از یک حادثه عمده می­باشد . وسعت موقعیت اضطراری بستگی به نوع و میزان رویداد به وقوع پیوسته دارد . بدنبال آن ، تعداد سازمانهایی که در این وضعیت درگیرمی­شوند و وسعت مقابله با وضعیت اضطراری ، بستگی به شدت حادثه دارد .