فعالیتهای 5S

معنا

 

نمونه موارد فعالیتها

 

ساماندهی

(Seiri)

تشخیص ضروری از غیر ضروری و دور ریختن اشیا زاید

 • دور ریختن اشیاء زاید
 • مبارزه با علل آلودگی و نشتی ها
 • تمیز کردن کف محل کار

نظم و ترتیب

(Seition)

استقرار منظم و مرتب ماشینها و اشیاء مورد نیاز بطوریکه  در زمان مورد نظر و به مقدار مورد نظر در دسترس باشند.

 • قرار دادن هرچیز در جا مشخص و مخصوص آن
 • آوردن و بازگرداندن هر چیز در مدت 30 ثانیه
 • طراحی اعلانات به نحوی که خواندن آنها ساده باشد

پاکیزه سازی

(Seiso)

حذف اشیاء زائد،زباله،آلودگیها و مواد خارجی در جهت دستیابی به پاکیزگی در محل کار

پاکیزگی به عنوان نوعی بازبینی

 • فعالیتهاومسابقاتی برای تمیز کردن هرچه بهتر
 • انجام بازبینی،پاکیزه سازی و رفع مشکلات جزئی
 • پاکیزه سازی محلهایی که اکثر افراد آنها را نمی بینند

استاندارد سازی

(Seiketsu)

نگهداری همه چیز در وضعیتی سامان یافته ، مرتب و پاکیزه ، حتی در زمینه های شخصی و مرتبط با آلودگی

 • نصب علائم و برچسبهای هشداردهنده
 • نمایه گذاری با رنگها
 • زیباسازی شرکت و فضای اطراف آن

انضباط

Shitsuke))

عادت به انجام هر کار به نحوه صحیح و

شکل دهی عادات صحیح و انضباط در محل کار

 

 • پاکیزه سازی همگانی
 • تمرین اقدامات اضطراری
 • پوشیدن کفشهای ایمنی و البسه کار