بنا به درخواست دوستان سریال نامبر های بازی ژنرال رو براتون گذاشتم

سریال نامبر برای جنرال 1:
 

4513-5576122-7155252-4158


0674-5984076-7882913-4963

4963-7882913-5984076-0674

5412-0014607-1777733-1746

3496-5109968-3484992-5863

5533-3743808-8068198-3235

9722-8289078-1586124-6505

2586-2653924-6182119-3319

7629-5200391-8195325-2636

2586-7722941-9698255-2218

4912-5083939-6799769-5962

سریال نامبر بازی زیرو هور:


ULPF-ZEVK-FRWG-Q4YJ-6F2T

Y83K-CT4F-VL2X-4X4M-SW8X

2LMD-5MUD-UY2Y-SUU2-2UUQ

WVNN-XDK3-PZ6Q-PN42-W9G7

YM2S-PVC6-RL2T-UT89-SW8T

4EFF-YZNG-6AS4-3QJQ-44YG

QFYY-CEQT-J4G8-3UWQ-48UY

N3XF-MGW6-GLEE-8S2A-YASU

AZNE-P748-W8C4-SSWS-4E8S

87Z9-U64J-Y84U-QA6W-82NJ

QJ9H-W286-YVKX-VX6Z-KN7C

4BFF-9YWF-Q6SG-TLGU-CNC2

YHJS-GVKT-4U9Y-DUW4-5622

EL22-2W4Z-P45K-JUL7-CQYW

UN7P-G6SA-YAG4-4YL4-SG2W

 

سریال خاصی برای شبکه کردن بازی جنرال وجود ندارد.برای شبکه کردن چند کامپیوتر شما باید از سریال نامبر های متفاوت استفاده کنید . یعنی برای هر سیستم یک سریال نامبر برای نصب بازی باید وارد کنید تا بتوانید کامپیوتر ها را شبکه ای کنید .