الف) بیماری های ناشی از ویروسها مثل:

هپاتیت B – هاری – پسی تاکوز – لوپنینگ- ایدز – زگیلهای ناشی از کار – ندولهای روی دست – ارف – هرپس انگشت – تب آفتی – تب پاپاتاسی – آنفلوانزا – سرماخوردگی – سرخک

ب) بیماری های ناشی از باکتری ها :

سیاه زخم – بروسلوز- لپتوسپیروز – کزاز – سل گاوی – طاعون – تولارمی – مشمشه –

ج) بیمارهای ناشی از قارچها :

کروموبلا ستومیکوز – هیستوپلاسموز – آسپرژیلوز- درماتوفیتوز – مونیلیازیس – کاندیدوز – بلاستومیکوز- کوکسید یودومیکوز- کریپتوکوکیسوز – اسپورتریکوز –

د) بیماری های ناشی از ریکتزیاها :

تب کیو – رینواسپوریدوز – میستوماپدیس – اکتینومیکوز – نوکاردیوز –

هـ ) بیماریهای ناشی از انگلها :

کرم قلابدار – شیستوزومیاز – جرب – مالاریا