آستیگماتیسم حالتی است که چند تا از دیوپترهای چشم کرویت خود را از دست داده است.

اگر چشم را به عنوان یک عدسی کروی در نظر بگیریم، هرگاه این عدسی از حالت کروی خارج شود و به سمت حالت بیضوی برود(شبیه خربزه).در این صورت دارای دو کانون خطی بجای یک کانون نقطه ای خواهد بود.در نتیجه تصاویر بدلیل انکسار نامساوی در قسمت های مختلف قرنیه کاملاً برروی شبکیه متمرکز نمی شوند. و تصاویر چه دور و چه نزدیک تار می شوند.

بنابراین افرادی که دچار درجات بالایی از آستیگمات هستند نه تنها همانند افراد نزدیک بین اشیای دور را تار می بینند ، بلکه اشیای نزدیک را هم تار می بینند. افراد آستیگمات گاهی اوقات نورهای اضافی در مسیر دید خود می بینند.