پاورپوینت آموزشی رایگان روشنائی به تحریر آقای دکتر ابوالفضل برخورداری ؛ عضو بورد آموزشی بهداشت حرفه ای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

این فایل را  نمائید.